หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 18:24:46

วันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

Binder3.pdf