หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:53:20

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้บริหาร ครู บุคลากร จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุมเจรจาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ตรงความต้องการกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf