หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:35:08

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563  โดยถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-เงิน และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โถงกลางชั้น ๑ อาคาร ๘๑ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf