หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตรคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย ประชุมกับ ดร.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตรคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย ประชุมกับ ดร.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:34:21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตรคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย ประชุมกับ ดร.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ อาจารย์มนูญ พรรณพลีวรรณ และอาจารย์จำเรียง วัยวัฒน์ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรที่มีทักษะด้านโลจิสติกส์ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๘๑ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder1.pdf