หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ Covid - 19
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ Covid - 19

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 14:53:55

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ Covid - 19 สาระในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับ

- การจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ด้วยวิธีออนไลน์

- การจัดสอบปลายภาค

- แนวทางการวัดและประเมินผล

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ Covid – 19

ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder2.pdf