หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่4
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่4

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 14:52:55

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่4 พร้อมทั้งได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดทำหลักสูตรที่ด้านโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder1.pdf