หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีฯ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 14:51:55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมใหญ่ 1212 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยที่ประชุมได้ชี้แจงประกาศคณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมทั้งขั้นตอนและปฏิทินการสรรหาฯ ต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Binder1.pdf