หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดทำเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดทำเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:06:57

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดทำเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) ในระดับผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการกำกับทิศทางของการดำเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันของวิทยาลัย โดยมีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และในการนี้คณบดีได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสเข้ารับการประสาทปริญญาบัตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ิอุปทาน จากรองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมและราชบัณฑิต

Binder5.pdf