หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:00:04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยมีสาระในการประชุม ดังนี้

- รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตามมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2562

- สรุปการรายงานผลการดำเนินงานของผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงาน (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 4 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)

- การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ 2563

- แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567

- รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าสมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธ์ และสถานะในระบบ TCAS ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio)

Binder2.pdf