หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-02-04 12:50:38

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม สาระในการประชุมในครั้งนี้

- รายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตามมติคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 6/2562

- รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 1 Portfolio) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

- รายงานการเงินของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ College of Aviation and Management Korea Aerospace University

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ทบทวน)

ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่คณะกรรมการอำนวยการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder1.pdf