หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-02-04 12:48:00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยา่ลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder2.pdf