หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-02-04 12:46:58

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Binder1.pdf