หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-02-11 10:00:32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยมีสาระในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับ

- สรุปการรายงานผลการดำเนินงานของผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 3 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

- ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563)

พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชิดพงษ์ อัยสานนท์ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Binder1.pdf