หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาอาชีพสาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาอาชีพสาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-02-11 10:00:29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาอาชีพสาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการอบรม ณ ห้อง 81207 อาคาร 81 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ บรรยายเรื่องภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงอำนาจหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และนายนพดล น้อยอุทัย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ตอบข้อซักถาม

Binder1.pdf