หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานกับ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานกับ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-02-11 10:00:27

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานกับ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

Binder2.pdf