หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-02-11 10:00:24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรและการสร้างบัณฑิตทางด้านการจัดการโลจิสติกส์

Binder1.pdf