หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำ Infographics
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำ Infographics

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-01-13 13:26:50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 82 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร การจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Binder3.pdf