หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-01-13 13:24:53

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาอาชีพนักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการอบรม ณ ห้อง 81207 อาคาร 81 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ บรรยายเรื่องภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงอำนาจหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Binder2.pdf