หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA) ทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA) ทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-12-13 14:51:56

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA) ทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Universiti of Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือการทำวิจัย ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder3.pdf