หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-12-13 14:38:25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีอาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ชี้แจงตัวชี้วัดผลสำเร็จการจัดกิจกรรมโครงการ แนวทางการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 82 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder3.pdf