หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่10/2562
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่10/2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-12-13 14:36:31

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่10/2562 สาระในการประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่9/2562

- รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตามมติ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่9/2562

-การจัดโครงการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ ระดับ 1

- การติดตามความก้าวหน้าเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัย โครงการห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

- แผนงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

- การประเมินผลงานของบุคลากรในส่วนของวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562

- การพิจารณาผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- การพิจารณา(ร่าง)กำหนดโครงการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิส ติกส์ฯเชิงรุกสู่การเป็นวิทยาลัยที่มีความเชียวชาญอย่างมืออาชีพ"

ในการนี้ คณบดีได้มอบประกาศนียบัตรผู้ทดสอบที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (TPQI) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมอาคาร 82 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder4.pdf