หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัย เป็นประธานโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัย เป็นประธานโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-12-13 14:34:50

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัย เป็นประธานโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุญมา

ชัยเสถียรทรัพย์ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด คุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) คุณนพพร สุดสามารถ บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด และคุณกุลทรัพย์ โชติช่วง บริษัท Enserv Holding จำกัด การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิพากษ์หลักสูตร รับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย และมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ อาคาร 81 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder2.pdf