หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO ครั้งที่ 7
การเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO ครั้งที่ 7

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 21:06:29

???????? ขอแสดงความยินดี.... ????????

กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO ครั้งที่ 7 โดยสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

......มีผลการแข่งขัน ดังนี้......

????รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธัญญารัตน์  ดำแดง 

????รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ พิมพิจารณ์ 

????รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชินพร ฉัตรัตติกรณ์ 

????รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวมลมณี ทิศกระโทก, นายธานินทร์ ทะนงแผลง, นางสาวแพรวา วรรณกุล, นายธานินทร์ ทะนงแผลง, นางสาวนันทธิกา ศรีสะอาด, นางสาวสุชาดา ฤทธิ์อ้น

250708032_1678114842384917_3046778499266868453_n.pdf