หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านมาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practices)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านมาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practices)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:51:55

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านมาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practices) ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 โดยมี อาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก เป็นประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการคุณภาพ ISO, ระบบมาตรฐาน GHP เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 1207 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

messageImage_1636427396145.pdf