หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:42:48

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในการเข้าปฎิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยของ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมีนโยบายให้แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ก่อนเข้าวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

messageImage_1635228641846.pdf