หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ "แนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย"
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ "แนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:24:32

???????? วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นความจำเป็นของการวิจัยด้าน COVID-19 กับการขนส่ง ...ดังนั้น จึงได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ "แนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งในช่วงการระบาดของ  COVID-19 ในประเทศไทย" 

✨ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Open Transportation Journal ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS Q3 ✨

อ้างอิง : Aunyawong, W., Wararatchai, P.,  Shaharudin, M. R., Hirunpat, A., & Rodpangwan, S. (2021). The Mediating Role of Transportation Practices during COVID-19 Crisis in Thailand, Open Journal of Transportation, 15, 170-181.

Link : https://opentransportationjournal.com/.../PAGE/170/FULLTEXT/


Binder1.pdf