หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:32:08

วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf