หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-03-25 17:59:25

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 จากความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านการนำเสนอผลงานแบบ Online ผ่าน Google Meet ซึ่งมีผลงานวิจัยของนักศึกษาส่งเข้าร่วมนำเสนอจำนวนมาก โดยมีกลุ่มวิชาการนำเสนอ ดังนี้

• กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

• กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

• กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• กลุ่มวิชาอื่นๆ