หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อบรมโครงการพัฒนาวารสารสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
อบรมโครงการพัฒนาวารสารสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:12:15

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวารสารสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บรรณาธิการวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) เป็นผู้ก่อตั้งวารสาร ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR Q3

Binder1.pdf