หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน​ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน​ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-18 11:11:27

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (สายสนับสนุนวิชาการ) ผ่านทาง Video Conference ณ ห้องประชุม 1212 วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม