หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท เอ็นเอดี โคลด์สตอเรจ จำกัด
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท เอ็นเอดี โคลด์สตอเรจ จำกัด

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-21 12:50:20

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์, อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ, เข้านิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท เอ็นเอดี โคลด์สตอเรจ จำกัด

4.jpg