หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาจิตอาสา ที่มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ เสียสละให้กับส่วนรวม และเข้าร่วมทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน ผ่านกิจกรรมจิตอาสา
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาจิตอาสา ที่มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ เสียสละให้กับส่วนรวม และเข้าร่วมทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน ผ่านกิจกรรมจิตอาสา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:25:37

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาจิตอาสา ที่มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ เสียสละให้กับส่วนรวม และเข้าร่วมทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน ผ่านกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นกระบวนการ ทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม

Binder1.pdf