หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานในการอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานในการอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:12:17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย  และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานในการอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี รองศาสตราจารย์ระดับ 9 สาขาวิจัยประชากรและสังคม เป็นวิทยากรในการอบรมและให้แนวทางเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม มีกระบวนการและเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf