หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน และนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า ชั้น 1 อาคาร 81
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน และนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า ชั้น 1 อาคาร 81

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:49:47

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน และนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า ชั้น 1 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ในสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 และสาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 

Binder1.pdf