หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน กิจกรรมเพื่อนัศศกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พัฒนาฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน กิจกรรมเพื่อนัศศกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พัฒนาฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:09:36

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน กิจกรรมเพื่อนัศศกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พัฒนาฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง  หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  ระยะเวลาการฝึก 30ชม.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 

Binder2.pdf