หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวิชาการจัดประชุมทำความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนของนักศึกษารหัส 61 ปีที่กำลังจะจบการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดย ผศ.ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการจัดประชุมทำความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนของนักศึกษารหัส 61 ปีที่กำลังจะจบการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดย ผศ.ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 13:53:37

ฝ่ายวิชาการจัดประชุมทำความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนของนักศึกษารหัส 61 ปีที่กำลังจะจบการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดย ผศ.ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Binder1.pdf