หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายนอกสถานที่ ณ บริษัท ลั้กกี้กลาส จำกัด อำเภอโพธาราม จำงหวัดราชบุรี
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายนอกสถานที่ ณ บริษัท ลั้กกี้กลาส จำกัด อำเภอโพธาราม จำงหวัดราชบุรี

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 15:53:58

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายนอกสถานที่ ณ บริษัท ลั้กกี้กลาส จำกัด อำเภอโพธาราม จำงหวัดราชบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร ผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารด้านโลจิสติกส์ การปฏิบัติการและการจัดการโซ่อุปทานในระดับสากล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ"การลดต้นทุนคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา DBA 8105 การสัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1

Binder3.pdf