หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการ บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการ บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 15:43:53

อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการ บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective and Key Results) ณ ห้องประชุมใหญ่ 1212 ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ระบบคุณภาพและการจัดการกระบวนการ (BPM : Business Process Management) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย โดยการกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้บุคลากรในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน โดยมีการตั้งเป้าหมายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งบุคลากรและองค์กร เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

Binder5.pdf