หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้การสอบแบบออนไลน์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้การสอบแบบออนไลน์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 15:42:12

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้การสอบแบบออนไลน์ ในรายวิชาหลักเศรษฐศาตร์ และรายวิชาหลักการตลาด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder5.pdf