หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายวิศวะ อุนยะวงษ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายวิศวะ อุนยะวงษ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 15:41:20

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายวิศวะ อุนยะวงษ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย ที่ปรึกษาหลัก

3. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ที่ปรึกษาร่วม

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการเลขานุการ

Binder2.pdf