หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการบรรยาย เรื่อง "กระบวนการการทำวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต"
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการบรรยาย เรื่อง "กระบวนการการทำวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 15:39:16

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการบรรยาย เรื่อง "กระบวนการการทำวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต" โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยาการบรรยาย ณ ห้อง 2146 ชั้น 4 อาคารศรีจุฑาภา ซึ่งการบรรยายดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา DBA8105 การสัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

Binder5.pdf