หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ “สอบนำเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท”
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ “สอบนำเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท”

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 15:38:29

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ “สอบนำเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร กุลฑลบุตร

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์

อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์

อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

เพื่อให้นักศึกษาจะได้ฝึกการนำเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และได้รับข้อแนะนำ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลจากข้อแนะนำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้นก่อนการขึ้นสอบจริงจากคณะกรรมการของบัณฑิตวิทยาลัย

Binder4.pdf