หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ "อบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เขียนงานวิจัยให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์"
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ "อบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เขียนงานวิจัยให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 15:37:19

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ "อบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เขียนงานวิจัยให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์" โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าใจลำดับและกระบวนการเขียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายถอดออกมาเป็นผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และรับการพิจารณาตีพิมพ์

Binder3.pdf