หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ สวท.ระนอง FM.107.25 MHz. AM.783 KHz. สวศ.ระนอง FM.105.75 MHz.และสวท. 4 จังหวัดฝั่งอันดามัน
อาจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ สวท.ระนอง FM.107.25 MHz. AM.783 KHz. สวศ.ระนอง FM.105.75 MHz.และสวท. 4 จังหวัดฝั่งอันดามัน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 14:58:23

อาจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ สวท.ระนอง FM.107.25 MHz. AM.783 KHz. สวศ.ระนอง FM.105.75 MHz.และสวท. 4 จังหวัดฝั่งอันดามัน ช่วงเวลา 09.30 - 10.00 น. โดยมีรายละเอียดประเด็นการให้สัมภาษณ์ ดังนี้

- การเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์แห่งแรกในภาคใต้ ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- การแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

Binder1.pdf