หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดบรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชา DBA8105 การสัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ เรื่อง "Global Logistics Trend”
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดบรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชา DBA8105 การสัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ เรื่อง "Global Logistics Trend”

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 14:01:23

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดบรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชา DBA8105 การสัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีหัวข้อต่อไปนี้

เรื่อง "Global Logistics Trend” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชาและเมียนมา บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง "Scor Model" โดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด

Binder1.pdf