หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมหารือการจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๓
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมหารือการจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๓

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 13:55:07

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมหารือการจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder5.pdf