หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 13:51:29

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการสินค้า เร่งด่วน ในส่วนงานด้านการปฏิบัติการ (Operation process) และกระบวนการต่างๆ อาทิ

- Delivery process

- Hub and Distribution centre

- Sorting Overview, Conveyer sort

- Inbound , Out bound process

- Vehicle types

- Technology

- Business types

เป็นการเพิ่มองค์ความรู้นอกห้องเรียนและให้นักศึกษามองภาพธุรกิจด้านการบริการเร่งด่วนสำหรับสินค้าที่ต้องการความเร่งด่วนมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนและตั้งเป้าหมายอาชีพหลังจบการศึกษา

Binder3.pdf