หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่น 3
สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่น 3

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 11:07:50

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่น 3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือที่ดี อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ กรุงเทพมหานคร

Binder1.pdf