หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร สัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร สัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:50:48

ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร สัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 2136 ชั้น 3 อาคารศรีจุฑาภา (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

Binder5.pdf