หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-01 13:33:00

ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Binder3.pdf